Best Western Hotel Hansa

Kontakta oss!

Hotel Hansa
Corfitz Beck-Friisgatan 3
231 42 Trelleborg

Tel: +46(0) 410 - 485 00 
Fax:+46(0) 410 - 485 01

Mail: info@hotelhansa.com

OM PERSONUPPGIFTER OCH INTIGRITET

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen
(GDPR) inom alla EU´s medlemsstater och för EU medborgare oavsett hemvist.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som redan finns i dagens
personuppgiftslag (PUL) och nya förordningen stärker ytterligare individens
rätt till sina personuppgifter.

Vi sätter säkerhet och integritet högt och välkomnar
det förstärkta integritetsskyddet. Rent konkret innebär GDPR utökade krav på
vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. Med andra ord ett högre
krav på informationsplikt om vad vi gör och varför med personuppgifter i
verksamheten. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig
dataskyddsförordning (GDPR) inom Sveriges gränser.

Vi vill att du, oavsett om du är gäst,  kund eller
leverantör, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras
och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att
dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig
åtkomst.

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

GDPR definierar en personuppgift som all slags
information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska
personuppgifter är personnummer, namn och adress, men kan även vara ett foto,
telefonnummer eller registreringsskylt.

ANSVAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: Prime Hotel
Scandinavia AB (Best Western Hotel Hansa), org. nr 556840-4619 är ansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna
om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning och branschregler.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs
nedan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är:

Prime Hotel
Scandinavia AB

C B-Friisgatan 3

231 42 Trelleborg

Tel: 040-48500

http://www.hotelhansa.com

 

VAD MENAS MED BEHANDLING?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt
som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in,
registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter
behandlas bara för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får inte
behandlas för något annat. Prime Hotel Scandinavia AB behandlar som huvudregel
dina personuppgifter endast inom Sverige men vi kan i vissa fall dela dina
uppgifter med internationella företag samt vårt huvudkontor Best Western Hotels
and Resorts  i USA.

Om du vill ha detaljerad information om överföring
utanför Sverige kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan. Genom att
kontakta oss kan du även få en kopia av de lämpliga skyddsåtgärderna.

 

VÅRA RUTINER FÖR GALLRING

För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och
det innebär bland annat att vi:

– Löpande inventerar system och register samt genomför
riskanalyser inför nya projekt

– Löpande rensar och uppdaterar databasen.

– Rensar bort e-post som ”studsar” samt uppdaterar register
efter returer på postala utskick.

– Vi har även en uppkoppling mot vår databasleverantör
för att ha aktuell information.

– Vi sänder bara nyhetsbrev och utskick till aktiva
individer i vårt register.

 

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa
rättigheter att t.ex. få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar eller att
få uppgifter raderade. Nedan beskriver vi dessa rättigheter i detalj. För att
utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Återkalla ditt samtycke

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du
rätt att när som helst återkalla hela eller del av det samtycket. Återkallelsen
av ditt samtycke påverkar inte vår behandling av dina personuppgifter för tiden
innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till information om hur
personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka
kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få
en kopia av de personuppgifter som är under behandling. En begäran görs genom
att kontakta oss skriftligen på adressen ovan. Du kan bara begära ut uppgifter
om dig själv och uppgifterna skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter
rättade samt kompletterade.

Rätt till radering

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära
radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

– Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de
ändamål som de samlats in eller behandlats för – Om du återkallar ditt samtycke
som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund
för behandlingen.

– Om du invänder mot behandlingen och det saknas
berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre.

– När personuppgifterna har behandlats på olagligt
sätt.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt föreligger när:

– Du motsätter dig uppgifternas korrekthet (dock
endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),

– Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att
personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas
användning,

– Du behöver personuppgifterna för att göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver
personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen, eller

– Du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en
kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter
väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen
av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, t ex när du
får ett nyhetsbrev. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för
fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina
personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål Om du invänder mot
marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana
ändamål.

Rätt att anmäla klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig
tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt
prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel
till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist,
där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för
dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är
Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de
personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en
annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), t.ex. om du vill överföra dina
kontaktuppgifter till en tredje part.

Rätten till dataportabilitet föreligger när:

– Behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på
ett avtal, och

– Behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna
direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt
möjligt.

 

OM DU VILL UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER

Prime Hotel Scandinavia AB är personuppgiftsansvarig
för behandling av personuppgifter som görs inom företagets verksamhet.

För att få tillgång till uppgifterna eller för den
delen få en rättelse respektive radering av uppgifter skickar du in en begäran
till företaget.

Har du frågor rörande hur vi behandlar dina uppgifter
är du givetvis välkommen att kontakta oss!

 

Denna integritetspolicy fastställdes av Prime Hotel
Scandinavia AB 20180520

 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2020 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.